Regulamin sklepu internetowego firmy „Norma-Bud” Sp. z o.o.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy http://norma-bud.pl/sklep/, prowadzony jest przez „Norma-Bud” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Łodzi, 92-620 Łódź ul. Rokicińska 358/360. wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS:0000446286, NIP: 7282791989, REGON:101530932 o wpłaconym kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł, posługujący się adresem poczty elektronicznej norma-bud.lodz@wp.pl, która w niniejszym regulaminie określana jest również jako „Sklep” lub „Sprzedawca”.
1.2.Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie (plik PDF).

2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
System operacyjny Windows, procesor 1 GHz, 1 GB pamięci RAM, dysk twardy 8,0 GB wolnego miejsca, karta graficzna 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768,  klawiatura, mysz, opcjonalnie słuchawki, łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla,  Firefox (min. wersja 10).

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

3.1. Sklep internetowy działający pod adresem http://norma-bud.pl/sklep/ przeznaczony jest do  dokonywania zakupów wybranych artykułów „NORMA-BUD” SP. Z O.O., za pośrednictwem sieci Internet.
3.2. Zakupy w Sklepie internetowym „NORMA-BUD” SP. Z O.O.” mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające aktywne konto poczty elektronicznej, które w niniejszym regulaminie są określane jako „Klient”.
3.3. Zamówienia w sklepie internetowym „NORMA-BUD” SP. Z O.O.”  realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
3.4.  Zamówienia należy składać w języku polskim.
3.5. Oferta sklepu internetowego „NORMA-BUD” SP. Z O.O.”  obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3.6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest:
a. prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie http://norma-bud.pl/sklep/,
b. wybór formy płatności,
c. zaakceptowanie płatności za zamówienie,
d. dokonanie płatności.
3.7. Sprzedawca informuje iż:
a) zdjęcia i grafika  prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy,
b) rzeczywisty wygląd, w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp.
3.8. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie sklepu zgodnie Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z dnia 4 lutego 1994 r. są objęte prawami autorskimi. Kopiowanie  i rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione.

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1 Czas realizacji zamówień, określony jest bezpośrednio w oknie wybranego produktu.
4.2. Sklep internetowy „NORMA-BUD” SP. Z O.O. przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
4.3. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4.4.  Zamówienie zostaje przekazane do realizacji, gdy na rachunek  bankowy „NORMA-BUD” SP. Z O.O.” wpłyną odpowiednie środki. W momencie przygotowania zamówienia do wysyłki Klient otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki.
4.5.W przypadku, gdy realizacja całości lub części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:
a) wyznaczenie nowego terminu realizacji zamówienia w odniesieniu do realnego czasu jego wykonania – w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w całości w innym terminie, Klienta obowiązują procedury zamówienia pkt. 3.7.
b) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie – w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w odrębnych przesyłkach, koszty związane z wysyłką ponosi Klient,
c) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie – w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie,                             d) anulowanie całości zamówienia – w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia,                                                                              e) w przypadku nie podjęcia przez Klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia lub zmiany terminu realizacji,  w przeciągu 7 dni, zamówienie zostaje anulowane, a Klient zostanie poinformowany stosowną wiadomością e-mail.
4.6. Wysyłając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy i akceptuje jego postanowienia.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Klient dokonuje płatności  w formie przedpłaty na wskazany rachunek bankowy „NORMA-BUD” SP. Z O.O,  który zostaje podany podczas składania zamówienia.
5.2. Ceny podawane w sklepie internetowym „NORMA-BUD” SP. Z O.O są cenami wyrażonymi w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
5.3. „NORMA-BUD” SP. Z O.O  zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
5.5. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo od odstąpienia od umowy.
5.6. W przypadku zamówienia dotyczącej  sytuacji wskazanej w pkt.4.5. /c,  zapłata za produkty dokonana przedpłatą,  zostanie zwrócona Klientowi w wysokości łącznej sumy nie zrealizowanej części zamówienia.
5.7. W przypadku braku możliwości realizacji lub anulowania zamówienia w całości, przedpłata dokona przez Klienta za zamówienie, zostanie zwrócona przez Sklep zgodnie z dokonaną płatnością.
5.8. Zwrot przedpłaty lub jej części zostanie dokonany na rachunek bankowy Klienta, który został podany podczas składania zamówienia.
5.9. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
5.10. Sprzedawca „NORMA-BUD” SP. Z O.O wystawia dokument sprzedaży w postaci papierowego wydruku faktury VAT lub paragonu. Dokument ten jest dołączany do wysyłanego towaru.

6. WARUNKI DOSTAWY  I ODBIORU TOWARÓW

6.1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
a) odbiór osobisty w siedzibie firmy – po wcześniejszym opłaceniu zamówienia,
b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem Sprzedawcy po wcześniejszym opłaceniu zamówienia.
6.2. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia. Klient powinien odebrać towar przygotowany do odbioru w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia.
6.3.  Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki dostarczonej, o czym powinien niezwłocznie powiadomić telefonicznie „NORMA-BUD” SP. Z O.O kontaktując się z obsługą sklepu internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres norma-bud.lodz@wp.pl,   gdy:
a) przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru,
b) towar jest inny niż zamawiany,
c) towar jest uszkodzony.
6.4. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony przy każdym produkcie na w oknie produktu.
6.5.Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów. W takiej sytuacji Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
6.6. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek o wadze nieprzekraczającej 31,5 kg.  Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.
6.7. W przypadku przesyłek o dużych gabarytach i wadze przekraczającej 31,5 kg Klient zapewnia rozładunek w swoim zakresie.

7. REKLAMACJE I GWARANCJE

7.1.  Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.
7.2 .W przypadku stwierdzenia widocznej wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
7.3. W przypadku stwierdzenia ukrytej wady towaru Klient może żądać:
a) naprawy towaru,
b) wymiany towaru na wolny od wad,
c) obniżenia ceny towaru,
d) odstąpić od umowy sprzedaży.
7.4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas dostawy Klient powinien odesłać produkt na adres sklepu „NORMA-BUD” SP. Z O.O.  widniejący na fakturze VAT informując o tym Sklep.
7.5. Do reklamowanego towaru Klient powinien dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
7.6. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.
7.7. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

Pobierz wzór odstąpienia od umowy

8. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

8.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z zastrzeżeniem pkt. 6.2 niniejszej umowy. W celu odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. przy użyciu wzoru stanowiącego załącznik do tego regulaminu. Konsument zobowiązany jest wysłać w/w wypełnione oświadczenie na adres: Norma-Bud” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 92-620 Łódź ul. Rokicińska 358/360 oraz dokonać zwrotu towaru do siedziby firmy (adres na fakturze). 8.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
8.3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie do 14 dni, do siedziby firmy (adres na paragonie/fakturze) lub oddać towar osobiście w siedzibie firmy „NORMA-BUD” SP. Z O. O .Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Klienta.
8.4. Zwracane towary muszą być kompletne. W przypadku zwrotu towarów wchodzących w skład zestawów konieczny jest zwrot całego kompletnego zestawu. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym.
8.5.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8.6. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni. Co do sposobu, zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiej samej formy płatności, jaka została użyta w pierwotnej transakcji.

9. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

9.1. „NORMA-BUD” SP. Z O.O.  przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.
9.2. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
9.3. Dla korzystania z usług sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email),
b) posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia, zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszą, lub Opera, Safari, Gogle Chrome w wersjach najnowszych,
c) posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,
d) posiadanie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej akceptacji plików Cookie („ciasteczek”),
e) posiadane w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),
f) posiadanie prawidłowo zainstalowanego oprogramowania komputerowego Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.
9.4. „NORMA-BUD” SP. Z O.O informuje, iż możliwe jest także posiadanie zainstalowanych innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu o którym mowa w pkt 2.1., jednakże w takiej sytuacji zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą wystąpić pewne utrudnienia.

10. OCHRONA DANYCH

10.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez  NORMA-BUD” SP. Z O. O  (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
10.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna-sprzedaży towarów i usług.
10.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – „NORMA-BUD” SP. Z O. O.
10.4. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres norma-bud.lodz@wp.pl

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Firma „NORMA-BUD” SP. Z O.O zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,
b) wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,
c) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
d) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już złożonych w ramach tych akcji i wyprzedaży.
11.2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Adres sklepu znajduje się na dokumencie zakupu. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.
11.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
11.4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail:
norma-bud.lodz@wp.pl

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2017 r.